T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 20 Eylül 2021 Pazartesi (2 ay önce)
 

ESAS NO : 2021/417 - 419 - 421 - 423 - 425 - 429 - 431
KAMULAŞTIRMA İLANI
1 - Ankara - Sivas hızlı tren projesi kapmasında yer alan ve yeni demir yolu güzergahına isabet edenYozgat ili Merkez ilçesi Divanlı mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup iş bu kararın T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı ve Bakanlar Kurulunun 15/04/2009 tarihli kararı ile Kamulaştırma Kanunun 27. Maddesine göre acele kamulaştırılmasının kararlaştırıldığını, kamulaştırma kararının 15/05/2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını, Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın idare adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2 - Dava konusu taşınmaz malların;
Dosya : Mahalle Ada No : Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı
2021/417 Divanlı Mah. 101 800 1.139,00 m2 Tarla
DAVALI : FİKRİYE KAYA, NİZAM ASLAN, ŞÜKRİYE DAŞCI, FAİK ASLAN
2021/419 Divanlı Mah. 150 274 287,85 m2 Tarla
DAVALI :ALİİHSAN VURAL
2021/421 Divanlı Mah. 101 1372 5.325,86 m2 Tarla
DAVALI : ADEM ÇABUK, AİŞE EROĞLU, ARİF ÇABUK, AYŞE DÜNDAR, AYŞE OKUR, HATİCE İPEK, İBRAHİM ÇABUK, KELAMİ ÇABUK, MEHMET ALİ ÇABUK, RIZVAN ÇABUK, SALİHE CANBOLAT, SEMİHA YILMAZ, SÜLEYMAN ÇABUK, EMİNE ÇABUK, SEBİYHA YILMAZER
2021/423 Divanlı Mah. 150 272 7.704,02 m2 Tarla
DAVALI : ASLAN AYAR, HALİL AYAR, MAHİ ATPINAR, MAHMUT AYAR, MEHMET AYAR, SULTANİYE DÖNMEZ, ZARİFE AYAR
2021/425 Divanlı Mah. 101 1386 1.752,41 m2 Tarla
DAVALI : AYNUR KOÇ
2021/429 Divanlı mah. 101 1362 8.088,37 m2 Tarla
DAVALI : HASAN NACİ ŞAHİN
2021/431 Divanlı mah. 101 920 6.661,94 m2 Tarla
DAVALI : MEHMET KOÇAKER
3 - Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
4 - Açılacak davalarda husumet TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 'ne yöneltilmelidir.
5 - 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.
6 - Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
7 - Davaların duruşması 24/09/2021 günü saat 08.30-12:00 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
8 - Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
9 - Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.